Hướng dẫn đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Khai Nguyên (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:01' 14-08-2013
Dung lượng: 75.0 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
HƯỚNG DẪN
Thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên bậc trung học công lậpI/ Các căn cứ đánh giá, xếp loại giáo viên bậc trung học :
- Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo được quy định tại Điều 70, 72, 77 Luật giáo dục sửa đổi ngày 14 tháng 6 năm 2005.
- Nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức không được làm quy định tại các Điều 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000, 2005.
- Văn bản số 10227/PTTH ngày 11/9/2001 của BGD&ĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy ở bậc trung học.
- Thông tư số 07/2004/TT-BGD&ĐT ngày 30/3/2004 hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông.
- Chức trách, nhiệm vụ của giáo viên được phân công; những quy định về giáo viên trong Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường hiện hành và điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đánh giá, xếp loại giáo viên.
- Kết quả rèn luyện và giảng dạy của giáo viên trong năm học được đánh giá.

II/ Nội dung đánh giá, xếp loại giáo viên bậc trung học :
- Theo Điều 5 của Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập và văn bản số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17/4/2006 tại khoản 3, phần IV, trang 5, 6.
- Kết quả đánh giá tiết dạy của giáo viên được chia thành 4 loại : Tốt, Khá, Trung bình (đạt yêu cầu), Kém (chưa đạt yêu cầu). Trường hoặc thanh tra dự giờ ít nhất 2 tiết, trong trường hợp vẫn chưa quyết định được việc xếp loại thì dự tiết thứ 3 để đánh giá xếp loại theo Thông tư số 07/2004/TT-GD&ĐT ngày 30/3/2004 và văn bản hướng dẫn số 10227/THPT ngày 11/9/2001 của BGD&ĐT.

III/ Tiêu chuẩn xếp loại :

Xem phần phụ lục chi tiết đánh giá, xếp loại đính kèm.
Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống : Tốt, Khá, Trung bình, Kém.
Chuyên môn nghiệp vụ : Giỏi, Khá, Trung bình, Kém.
Kết quả xếp loại chung được chia thành 4 mức : Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém.ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUNG


Phẩm chất chính trị,
đạo đức, lối sống
Chuyên môn nghiệp vụ
Xếp loại chung

Tốt
Giỏi
Xuất săc

Khá
Giỏi
Khá

Trung bình
Giỏi
Trung bình

Kém
Giỏi
Kém

Tốt
Khá
Khá

Khá
Khá
Khá

Trung bình
Khá
Trung bình

Kém
Khá
Kém

Khá
Trung bình
Khá

Trung bình
Trung bình
Trung bình

Khá
Trung bình
Trung bình

Khá
Kém
Trung bình

Trung bình
Kém
Kém

Kém
Kém
Kém


IV/ Tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên :
- Cá nhân viết bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại theo nội dung đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại quy định tại Điều 5, 6 của Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập. (theo mẫu)
- Họp tổ chuyên môn nơi giáo viên làm việc tham gia góp ý và ghi ý kiến nhận xét của tổ chuyên môn vào bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân.
- Hiệu trưởng trực tiếp đánh giá xếp loại giáo viên theo từng nội dung quy định trong Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập. Sau khi tham khảo ý kiến nhận xét của tổ chuyên môn theo 4 mức độ : Giỏi, Khá, Trung bình, Kém và công bố công khai kết quả phân loại giáo viên trước phiên họp Hội đồng nhà trường và báo cáo bằng văn bản về Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 6 hàng năm.
- Giáo viên có quyền trình bày ý kiến của mình,