Nhịp thời gian

Calendar

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thư mục tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Đặng Khai Nguyên - Vì đàn em thân yêu.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Mẫu quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Phòng GD&ĐT Bình Đại
  Người gửi: Đặng Khai Nguyên (trang riêng)
  Ngày gửi: 04h:06' 31-08-2013
  Dung lượng: 37.5 KB
  Số lượt tải: 57
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG……………………………...
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  Số: /QĐ-……..

  
  ………….., ngày tháng 8 năm 2013
  
  

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2013
  ________

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ………………….
  Căn cứ Thông tư số ...../......./TT-BGDĐT ngày ...... tháng ...... năm ...... của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường ..............;
  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  Căn cứ Hướng dẫn số 1140/HD-SGD&ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo;
  Căn cứ Công văn số 839/PGD&ĐT-TCCB ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc giao biên chế sự nghiệp và nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2013,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2013 Trường ………………….., gồm các thành viên sau:
  1. Ông (Bà) …………………, Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng;
  2. Ông (Bà) …………………, ……………. P. Chủ tịch Hội đồng;
  3. Ông (Bà) …………………, …………… Thư ký Hội đồng;
  4. Ông (Bà) …………………, …………… Ủy viên;
  5. Ông (Bà) …………………, …………… Ủy viên.
  Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2013 Trường ………………. .thực hiện theo quy định tại Mục 3, và các điều có liên quan của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
  Điều 3. Các ông (bà) phụ trách công tác Văn thư – Lưu trữ, Kế toán và các thành viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Lưu: VT, TCCB.
  

  HIỆU TRƯỞNG  
  
   
  Gửi ý kiến